top of page

Všeobecné

a platební podmínky

[Francie].

Spolek CZECH SURFERS z.s., IČ: 06063358, se sídlem Otavská 544, Strakonice 386 01 (dále jen „pořadatel“) tímto dokumentem informuje členy spolku a ostatní účastníky (dále jen „účastník/ci”) sportovního soustředění Czech Surfers Camp (dále jen „akce” či „surfový kemp”) o platebních a všeobecných podmínkách účasti na akci v termínech:

Termíny Francie:

 • 2.9. – 9.9. 2024

 • 9.9. – 16.9. 2024

 • 16.9. – 23.9. 2024

 • 23.9. – 30.9. 2024

 

01. PLATEBNÍ PODMÍNKY

 

Platba ubytování a programu:

 • Výše platby: 10500Kč

Účastník rezervuje a platí ubytování a program u pořadatele, platba probíhá převodem. Splatnost této platby je do 24h od přijetí emailové zprávy s potvrzením přijetí přihlášky a pokynů k platbě. V případě neuhrazení této platby ve stanovené lhůtě splatnosti bude přihláška a rezervace ubytování a programu stornována.

 

Platba surfových lekcí a tréninku:

 • Výše platby: 9400Kč

Účastník rezervuje a platí surfové lekce a trénink u zprostředkovatele Dominika Veselky, IČ: 01890778. Platba surfových lekcí a tréninku probíhá převodem. Splatnost surfových lekcí a tréninku je nastavena 4 týdny od zaslání emailu s potvrzením přihlášky a platebními pokyny. Pokud účastník provádí tuto rezervaci po 1.6.2024, bude splatnost nastavena na 72h od zaslání emailu s potvrzením přihlášky a platebními pokyny.

V případě neuhrazení platby za surfové lekce a trénink ve stanovené lhůtě splatnosti bude přihláška na surfové lekce a trénink stornována. Současně bude stornována také přihláška a rezervace ubytování a programu. Zaplacená částka za ubytování a program je vratná pouze v případě nalezení náhradníka. Více informací k možnostem nalezení náhradníka v sekci „02. Storno podmínky“, část B.

 

02. STORNO PODMÍNKY 

A. Zrušení akce ze strany pořadatele:

Pokud dojde k nutnému zrušení akce ze strany pořadatele např. z důvodu šíření epidemie, ve výjimečných případech (např.: při silné nepřízni počasí či při jiných mimořádných událostech nedovolujících konání akce) nebo v případě nedostatečného obsazení akce má pořadatel právo akci zrušit. Pokud nebude možné účastníka přesunout na jiný termín 2024, nebo se účastník nebude moci náhradního termínu zúčastnit, budou účastníkovi vystaveny poukazy na sezónu 2025:

 1. Poukaz na ubytování a program odpovídající uhrazené částce.

 2. Poukaz na surfové lekce a trénink bude vystaven pouze v případě již uhrazené platby za surfové lekce a trénink.

V případě zrušení akce ze strany pořadatele, nenese pořadatel odpovědnost za účastníkovi rezervované a zaplacené letenky, jízdenky ani další účastníkovi výdaje spojené se zrušením akce ze strany pořadatele. V případě zrušení akce nebudou tyto výdaje proplaceny ani jiným způsobem refundovány.

 

B. Zrušení účasti ze strany účastníka:

V případě, že se přihlášený nemůže zúčastnit surfového kempu, může za sebe najít náhradníka. V tomto případě bude storno probíhat následovně:

 1. Pokud se účastník nachází pouze ve fázi uhrazeného ubytování a programu, nalezne za sebe náhradníka, bude mu vrácena uhrazená částka v plné výši.

 2. Pokud se účastník nachází ve fázi uhrazeného ubytování a programu i surfových lekcí a tréninku, v případě, že za sebe nalezne náhradníka budou mu vráceny:

  • Částka za ubytování a program v plné výši

  • Částka za surfové lekce a trénink ponížená o storno poplatek 1500Kč.

Náhradníka je možné zajistit nejpozději do 14 dnů před zahájením akce, na kterou je účastník nahlášen. Pokud za sebe účastník náhradníka nenajde, obě uhrazené platby jsou nevratné v plné výši.

 

03. POVINNOSTI ÚČASTNÍKA

Informace o dokumentech potřebných k vycestování a dopravě na kemp poskytnuté účastníkovi ze strany pořadatele mají pouze doporučující charakter. Účastník na akci cestuje sám, na svou odpovědnost a je povinen si před cestou ověřit všechny požadavky a restrikce země, kam cestuje. Účastník je povinen mít během cesty všechny potřebné a platné cestovní doklady, případné Covid-19 testy a další dokumenty nezbytné pro jeho účel cesty. Současně je účastník povinen dodržet předepsané váhové limity a rozměry zavazadel, jejich povolený obsah (př. objem tekutin, nebezpečné předměty, atd.), informovat se povinnostech cestujících v dopravních prostředcích (př. nasazený respirátor). Pořadatel se vzdává jakékoli odpovědnosti, pokud nebude účastníkovi umožněn přístup do dopravního prostředku či vstup do země z výše uvedených nebo jiných důvodů, které vyplynou např. z účastníkovo chování. Případné náhradní ubytování, nové letenky, další cestovní a jiné náklady spojené s těmito nebo jinými důvody si hradí účastník sám. Pokud by tato situace nastala pořadatel se vzdává jakékoliv povinnosti zajištění náhradní dopravy, finanční náhrady či vrácení uhrazených plateb. Nárok na plné ani částečné vrácení plateb účastníkovi nevzniká ani při pozdním příjezdu na akci. Účastník je dále povinen informovat pořadatele o svém zdravotním stavu, pokud trpí fyzickou či duševní nemocí, která by mohla ovlivnit účastníkovu účast či ohrozit jeho zdraví či zdraví ostatní účastníků v průběhu cesty či surfového kempu. Současně účastník nesmí být nakažen infekční, virovou, bakteriální nebo jinou nakažlivou nemocí, kterou by mohl ohrozit a nakazit ostatní účastníky. V informačním emailu zaslaným v předstihu akce účastník obdrží formulář čestného prohlášení o bezinfekčnosti, který musí pořadateli při příjezdu předložit pravdivě vyplněný a podepsaný ke dni příjezdu. V případě, že na akci přijede nakažen, pořadatel má právo účastníka z akce okamžitě vyloučit bez nároku na vrácení uhrazených plateb, zaplacení náhradního ubytování či dopravy nebo jakékoliv jiné finanční náhrady. Při příjezdu bude účastníkovi k podpisu předložen také dokument o účastníkově souhlasu s účastí na vlastní odpovědnost, s povinnostmi spojenými s účastí na akci, podmínky dopravy na místě, podmínky využití vybavení, GDPR atd. Bez účastníkova podpisu, kterým stvrdí souhlas s tímto dokumentem není účast na akci možná. Podmínkou účasti na akci také je, aby byl účastník plavec. Za plavce lze považovat osobu, která bez problémů uplave volitelným způsobem 200m. Bez splnění všech výše uvedených povinností a podmínek není účastníkova účast na akci možná.

04. PRÁVA POŘADATELE

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu programu, která bude v dobré víře přínosem pro hladký průběh akce. Tato změna může být způsobena např. nepřízní počasí, lokálními restrikcemi, poruchou vozidla, dalšími závažnými okolnostmi jako např. zraněním někoho z účastníků, členů realizačního týmu nebo jiných zapojených osob. Současně si pořadatel vyhrazuje právo na vyřazení některých prvků z programu prezentovaných na webových stránkách www.czechsurfers.com nebo změnu programu v případě, že to uzná za vhodné a zařazení těchto prvků by mohlo narušit průběh akce. Pořadatel si také v případě vážné situace vyhrazuje právo na úplné zrušení akce, a to i v jejím průběhu. Pořadatel si také vyhrazuje právo na možnou změnu ubytování, v případě nezbytně nutné situace. Pořadatel si vyhrazuje právo na okamžité vyloučení účastníka z akce v případě, že se u účastníka projeví nákaza infekčního, virového, bakteriálního nebo jiného nakažlivého onemocnění, kterým by mohl ohrozit a nakazit ostatní účastníky. Ve výše zmíněných případech nemá účastník právo na plné ani částečné vrácení uhrazených plateb. Pořadatel také nenese odpovědnost za žádnou újmu způsobenou účastníkovi v průběhu kempu. Pořadatel neručí za účastníkovy osobní věci a předměty, v případě jejich ztráty či odcizení nebude poskytovat jejich náhradu.

 

05. DOPRAVA

Účastník se na akci a z akce dopravuje sám, na svou odpovědnost, na své náklady a rezervace letů či jízdenek provádí sám. Pořadatel nenese odpovědnost za případné změny letů, jiných jízdních řádů, jejich zrušení nebo zpoždění. Využití doporučeného letu má pouze doporučující charakter a je na účastníkovi, aby se se rozhodl, zda tento let využije či nikoliv. Případné náhradní ubytování, nové letenky, další cestovní a jiné náklady spojené s těmito důvody si hradí účastník sám a nemůže je následně vymáhat po pořadateli. Pořadatel nenese odpovědnost za žádnou újmu, která by mohla být účastníkovi během jeho cesty zapříčiněna, dále pořadatel nenese odpovědnost za žádnou újmu, která by mohla být účastníkovi způsobena při přepravě na místě. Dále pořadatel nenese odpovědnost za ztracená, odcizená nebo poškozená zavazadla nebo jiné účastníkovi osobní věci či doklady. 

06. K TĚMTO PODMÍNKÁM

Tento dokument nabývá účinnosti dne 10.3.2024 (aktualizováno 12.3.2024). Pořadatel je oprávněn v případě potřeby tyto podmínky aktualizovat. Při prohlížení našich internetových stránek se vždy informujte o aktuálním znění těchto podmínek. Nové znění je účinné zveřejněním. To je vždy zobrazeno na našich internetových stránkách a je tak umožněna jeho archivace a reprodukce.

bottom of page