top of page

Všeobecné

a platební podmínky

[Francie].

Spolek CZECH SURFERS z.s., IČ: 06063358, se sídlem Otavská 544, Strakonice 386 01 (dále jen „pořadatel“) tímto dokumentem informuje členy spolku a ostatní účastníky (dále jen “účastník/ci”) akcí Czech Surfers Camp (dále jen “akce” či “surfový kemp”) o platebních a všeobecných podmínkách účasti na akci.

01. PLATEBNÍ PODMÍNKY

 

Termíny

 • 30.08. - 06.09. 2023

 • 06.09. - 13.09. 2023

 • 13.09. - 20.09. 2023

 • 20.09. - 27.09. 2023
   

Celková cena: 19 900 Kč

Platba zálohy

 • Výše zálohy 10 900 Kč.

 

Platba probíhá převodem. Splatnost zálohy je do 24h od přijetí emailové zprávy s potvrzením přihlášky a pokynů k platbě. V případě neuhrazení zálohy ve stanovené lhůtě splatnosti bude přihláška stornována.

Zaplacením zálohy nabyde rezervace platnosti.

 

Platba doplatku

 • Výše doplatku je 9 000 Kč.

Platba probíhá převodem. Splatnost doplatků pro všechny termíny je 1.6.2023. Zaplacením doplatku je účast na surfovém kempu potvrzena. Nebude-li doplatek uhrazen do stanoveného data, pořadatel má právo zrušit účast přihlášeného bez nároku na vrácení zálohy.

Při zaslání přihlášky po 1.6.2023 je platba zálohy a doplatku sloučena, splatnost platby je do 24h od přijetí emailové zprávy s potvrzením přihlášky a pokynů k platbě. V případě storna je zaplacená částka posuzována jako záloha a doplatek zvlášť dle storno podmínek v sekci "02. STORNO PODMÍNKY".

02. STORNO PODMÍNKY 

Storno z důvodu šíření epidemie Covid-19

 • Ze strany pořadatele:

Pokud dojde k nutnému zrušení akce ze strany pořadatele z důvodu šíření epidemie COVID-19 a nebude již možné účastníka přesunout na jiný termín 2023, nebo se nebude účastník moci se náhradního termínu zúčastnit, bude účastníkovi vystaven poukaz pro sezónu 2024 na částku odpovídající zaplacené záloze. V případě, že bude mít účastník již uhrazený i doplatek, bude mu částka doplatku vrácena v celé výši.

 

 • Ze strany účastníka:

Pokud dojde ke zrušení účasti ze strany účastníka z důvodu šíření epidemie COVID-19 (pobyt v karanténě, pozitivní test, atd.)  v období 2 týdnů před zahájením akce, na kterou je účastník přihlášen, bude mu vrácen doplatek v plné výši a vystaven poukaz pro sezónu 2024 na částku ze zaplacené zálohy, která bude ponížená o skutečně vynaložené náklady spojené s účastníkovo přihlášením (např. zaplacené letenky a ubytování).

 

Účastník bude muset pro uplatnění těchto podmínek zaslat potvrzení o znemožnění cesty – pozitivní PCR test.

 

Storno z jiného důvodu než šíření epidemie Covid-19

 • Ze strany pořadatele:

Ve výjimečných případech (při nepřízni počasí či při jiných mimořádných událostech nedovolujících konání akce) nebo v případě nedostatečného obsazení akce má pořadatel právo akci zrušit a účastníkovi se vrátí uhrazená částka zálohy i doplatku v plné výši.

 

 • Ze strany účastníka:

V případě, že se přihlášený nemůže zúčastnit surfového kempu z jiných než Covid-19 způsobených důvodů a má již zaplacenou zálohu, může za sebe najít náhradníka. V tomto případě mu bude vrácena záloha ponížená o skutečně vynaložené náklady spojené se změnou jména účastníka. Pokud za sebe účastník nenajde náhradníka je záloha nevratná v plné výši.

 

Doplatek je vratný do 60-ti dní před zahájením akce. Po této době je doplatek nevratný v plné výši. Vrácení doplatku je možné pouze v případě zajištění náhradníka ze strany účastníka.

 

Náhradníka je možné zajistit nejpozději do 14 dnů před zahájením akce, na kterou je účastník nahlášen.

 

03. POVINNOSTI ÚČASTNÍKA

Informace o dokumentech potřebných k vycestování a dopravě na kemp poskytnuté účastníkovi ze strany pořadatele mají pouze doporučující charakter. Účastník je povinen si před cestou ověřit všechny požadavky a restrikce země, kam cestuje. Účastník je povinnen mít během cesty všechny potřebné cestovní doklady, Covid-19 testy a další dokumenty nezbytné pro jeho účel cesty. Současně je účastník povinnen dodržet předepsané váhové limity a rozměry zavazadel, jejich povolený obsah (př. objem tekutin, nebezpečné předměty, atd.), informovat se povinnostech cestujících v dopravních prostředcích (př. nasazený respirátor). Pořadatel se vzdává jakékoli zodpovědnosti pokud nebude účastníkovi umožněn přístup do dopravního prostředku či vstup do země z výše uvedených nebo jiných důvodů, které vyplynou z účastníkovo chování. Případné náhradní ubytování, nové letenky, další cestovní a jiné náklady spojené s těmito důvody si hradí účastník sám. Pokud by tato situace nastala pořadatel se vzdává jakékoliv povinnosti zajištění náhradní dopravy a případné finanční náhrady. Účastník je dále povinnen informovat pořadatele o svém zdravotním stavu, pokud trpí fyzickou či duševní nemocí, která by mohla ovlivnit účastníkovu účast či ohrozit jeho zdraví či zdraví ostatní účastníků v průběhu cesty či surfového kempu. Podmínkou účasti na akci je, aby účastník byl plavec. Za plavce lze považovat osobu, která bez problémů uplave volitelným způsobem 50m. Bez splnění všech výše uvedených povinností a podmínek není účastníkova účast na akci možná.

04. DOPRAVA

Pořadatel nenese zodpovědnost za případné změny letů, jejich zrušení nebo zpoždění. Případné náhradní ubytování, nové letenky, další cestovní a jiné náklady spojené s těmito důvody si hradí účastník sám a nemůže je následně vymáhat po pořadateli. Pořadatel nenese odpovědnost za žádnou újmu, která by mohla být účastníkovi během jeho cesty zapříčiněna, dále pořadatel nenese odpovědnost za ztracená, odcizená nebo poškozená zavazadla nebo jiné účastníkovi osobní věci či doklady. 

05. K TĚMTO PODMÍNKÁM

Tento dokument nabývá účinnosti dne 25.2.2023 (aktualizace 7.7.2023). Pořadatel je oprávněn v případě potřeby tyto podmínky aktualizovat. Při prohlížení našich internetových stránek se vždy informujte o aktuálním znění těchto podmínek. Nové znění je účinné zveřejněním. To je vždy zobrazeno na našich internetových stránkách a je tak umožněna jeho archivace a reprodukce.

bottom of page